วช. – ศอ.บต. ส่งมอบแม่พันธ์ุแพะ ให้เยาวชน 3จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมผลักดันเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

You may also like...