หลายวงการรวมพล เสนอรัฐฯ ทำ SOFT POWER ไทยให้ยั่งยืน 

You may also like...