ธ.กรุงเทพฯถวายผ้าพระกฐินฯ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ เมียนมา

You may also like...