กระทรวง อว. โดยซินโครตรอนจัดบรรยายใช้ AI เขียนงานวิจัย งานประชุมกลุ่มผู้ใช้ประจำปี 2024

You may also like...