สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เสด็จฯเปิดพระราชานุสาวรีย์ฯ

You may also like...