วช.ร่วม20สถาบันการศึกษา
ส่งต่อวิจัยสังคมใช้ประโยชน์

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 20 สถาบัน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช อาคาร วช. พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เหล่านักวิจัยที่ไปประกวดในเวทีนานาชาติ ได้แก่ เบลเยียม ไต้หวันและเกาหลีใต้

 

20151209_102331_resized

20151209_101332_resized

 

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการ วช. รักษาราชการแทนเลขาธิการ วช. กล่าวรายงานว่า การนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนและสังคม เป็นประเด็น สำคัญที่หน่วยงานในระบบวิจัยได้ตระหนักถึงมาอย่างต่อเนื่อง วช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยของประเทศได้ผลักดันให้เกิดการ บูรณาการการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปขยายผลในมิติต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายและกลุ่ม เรื่องสำคัญให้เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่ในภูมิภาคของประเทศ และเห็นว่าสถาบันการศึกษาวิจัยที่ได้รับงบประมาณเพื่อการวิจัยและผลิตองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่องมีความพร้อมสูงในการที่จะนำความรู้จากการวิจัยมาแก้ปัญหาสำคัญของประเทศตามแนวนโยบายแห่งชาติได้

 

ดังนั้น จึงได้จัดทำบันทึก ความร่วมมือในการ “ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเพื่อชุมชนสังคม” ระหว่าง วช.กับ สถาบัน อุดมศึกษา 20 สถาบัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ ผลักดันและส่งต่อผลสำเร็จจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานเครือข่าย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผลักดันกลไกการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ให้มีกระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย หน่วยงานภาคปฏิบัติในพื้นที่ให้ดำเนินงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการผลิต การสร้างรายได้จากงานวิจัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถประเมิน มูลค่าทางเศรษฐกิจได้

You may also like...