เปิด “ถนนสายวิทยาศาสตร์”
รับวันเด็ก59 กระทรวงวิทย์ฯ

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด พร้อมพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์บนถนนพระรามที่6 ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสถานีกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆ ได้สนุก เรียนรู้ สัมผัสวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดมากกว่า 100 กิจกรรม 34 สถานี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

A23Y1504

20160107_101454

20160107_102448

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 มาเป็นปีที่ 10  สร้างความสุขบนถนนพระรามที่ 6 บนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยมาโดยตลอด และหวังว่าจะคงเป็นสถานที่ที่ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมเล่นสนุก ฝึกสมอง ต่อยอดความคิดจินตนาการผ่านกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์  กระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมกล่าวย้ำว่า การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเยาว์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถนำไปบูรณาการกับความรู้ด้านอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย การฝึกฝนวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เด็กและเยาวชนในวันนี้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นพลังลูกใหม่ที่จะสร้างและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  อีกทั้งในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความทันสมัย ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

20160107_102144

ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงต้องพัฒนาตนเองด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทั้งในระบบการศึกษาของสถาบันการศึกษา และการขวนขวายเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเสรีและไม่มีขีดจำกัด แต่จะต้องรู้จักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อให้ได้ความรู้ที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

 20160107_102628

20160107_102640

และที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง พ่อแม่และสังคมส่วนรวม จึงจะถือว่าเป็นเด็กดี ตามคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบให้ในปีนี้ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

 20160107_101406

ด้านนายสาคร ชนะไพฑูรย์  รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นปีสากลแห่งถั่วเมล็ดแห้ง PULSES  (International Year of Pulses 2016) และนโยบายของรัฐบาลได้ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM)

20160107_104446

20160107_104555

20160107_104543

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้จัดธีมงานและสถานีทดลองต่างๆ ให้สอดคล้องกับ 2 ประเด็นใหญ่นี้ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศบนถนนพระรามที่ 6 ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่จะช่วยฝึกสมอง ต่อยอดความคิดจินตนาการ และฝึกฝนทักษะผ่านการทดลองจริงในรูปแบบของสถานีแห่งการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่  โดยปีนี้มีมากกว่า 100 กิจกรรม ใน 34 สถานี มามอบเป็นของขวัญให้เด็กไทยทุกคน

20160107_102416

20160107_101829

ทุกปีที่ผ่านมา ถนนสายวิทยาศาสตร์แห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและสื่อมวลชนเป็นอย่างดี ในการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข่าวสารการจัดงานไปสู่สาธารณชน  โดยได้รับการตอบรับเข้าร่วมชมงานจากเด็กๆ เยาวชนและครอบครัวเป็นอย่างดีมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 30,000 คน ในทุกๆ ปี   ดังนั้น การจัดงานในปีที่ 10 นี้ จึงจะเป็นการตอกย้ำถึงประโยชน์ ความสำคัญ ความสำเร็จ และความจำเป็นของถนนสายวิทยาศาสตร์แห่งนี้ ที่จะอยู่คู่กับเด็ก เยาวชนทุกคน และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกรรมดีๆ สำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

You may also like...