ปส.-กรมทรัพยากรทางทะเล
ตั้งสถานีระวังภัยรังสีเพิ่มระยอง

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบูรณาการบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศและใต้น้ำ ในจังหวัดระยองและภูเก็ต หวังเฝ้าติดตามและตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในน้ำ 3 สถานี ในอากาศมี  17 สถานี

 

.2

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู ได้จัดตั้งเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังภัยจากรังสีที่อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และสนับสนุนให้มีความร่วมมือเพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีแบบบูรณาการ ซึ่งกรมทรัพยากร   ทางทะเลและชายฝั่ง ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ – ใต้น้ำ จังหวัดภูเก็ต และสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ำ จังหวัดระยอง ปส. และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ให้มีความถูกต้อง แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หวังให้ประชาชนในทุกภาคของไทยมีความมั่นใจ เนื่องจาก ปส. คอยเฝ้าระวังความปลอดภัยจากรังสีให้ท่านอยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบัน ปส. มีมาตรการและดำเนินการเฝ้าระวังภัยจากรังสีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 54 ปีแล้ว รวมทั้งได้มีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัยฯ อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ปส. มีเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ จำนวน 17 สถานี ซึ่งติดตั้งครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก ขอนแก่น อุบลราชธานี สงขลา กรุงเทพฯ ระนอง ตราด พะเยา ระยอง สกลนคร กาญจนบุรี ภูเก็ต เพชรบุรี บุรีรัมย์ และหนองคาย

D2

นอกจากนี้ ยังมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในน้ำ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ ระยอง ภูเก็ตและสงขลา สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั้งหมดนี้ จะเฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาตลอด ๒๔ ชั่วโมง และส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 02-5967600 ต่อ 2417

You may also like...