ม.มหิดลเชิญประชุมวิชาการ
โอกาส-ความท้าทายจากAEC

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย” (The ASEAN Community: Opportunities and Challenges” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.sh.mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เมื่อไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ยุทธศาสตร์และมาตรการการเตรียมความพร้อมนั้นอาจจะไม่เพียงพอ และต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รองรับกับโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมาจากการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมและการบูรณาการในเชิงโครงสร้างและนโยบายในภาคส่วนต่างๆ ดังนั้นการพัฒนากรอบความคิดความเข้าใจเชิงวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกภาคส่วน รวมไปถึงประชาชนในระยะต่อไป เมื่อประเทศสมาชิกต่างๆ ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นประชาคมและการบูรณาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมนั้น เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง และโอกาสหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่รัฐและภาคส่วนต่างๆ ยังคงต้องให้ความสำคัญและนำมาพัฒนาเสนอแนะในการปรับตัวต่อไป

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย” (The ASEAN Community: Opportunities and Challenges) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีการอภิปราย  เรื่อง   “ประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา” โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.sh.mahidol.ac.th ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๐๐๐ บาท โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี “โครงการจัดอบรมและสัมมนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” เลขที่ ๓๓๓-๒-๒๘๔๖๖๑ แฟกซ์สำเนาการโอนเงินมาที่โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๑๘๒ ตรวจสอบการลงทะเบียนได้ที่ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๘๔๐-๗๐ ต่อ ๑๐๐๕, ๑๐๐๗

You may also like...