ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง “ดร.ณรงค์”
ผอ.สวทช.แทน “ดร.ทวีศักดิ์”

You may also like...