“TCELS” ชวนประกวดหุ่นยนต์
ด้านการแพทย์-สุขภาพชิง3แสน

TCELS จัดประกวดสุดยอดหุ่นยนต์การแพทย์และเพื่อสุขภาพ  “i-MEDBOT Innovation Contest 2016” ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย สมัครแบบเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น แต่เป็นสมาชิกได้ไม่เกิน 3 กลุ่ม สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 20มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559  คณะกรรมการคัดเลือกและประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม วันที่ 22 สิงหาคม 2559 และจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศในเดือนกันยายน

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง จึงได้จัดโครงการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์การแพทย์และเพื่อสุขภาพ i-MEDBOT Innovation Contest 2016 ขึ้น หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการจัดประกวดสุดยอดไอเดียหุ่นยนต์ทางการแพทย์ครั้งที่ 1เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย จะสมัครแบบเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้นงานแต่เป็นสมาชิกได้ไม่เกิน 3 กลุ่ม

โดยการประกวด ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำเสนอนวัตกรรมในรูปแบบของการสร้างเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต สนองความต้องการของคนไทยทุกเพศทุกวัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตอบโจทย์ ปิดช่องว่าง และสร้างโอกาสของการพัฒนาบนฐานของเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และมีโอกาสนำไปใช้งานได้จริงผู้อำนวยการ TCELSกล่าว

ดร.นเรศ กล่าวว่า ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 20มิถุนายน – 20 กรกฎาคม โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกและประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559และจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศในเดือนกันยายน ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล100,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 50,000บาท ตามลำดับ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลทั้งสามอันดับ จะได้รับการพิจารณาเพื่อรับสิทธิ์ในการได้รับคัดเลือกเข้าสู่ startup mentoring program ที่ TCELS จะจัดให้มีขึ้นในโอกาสต่อไป

นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป เกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตของบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์การแพทย์ โดยบริษัทเอ๊กซ์ปาร่าและ TCELS

ผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรีโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.tcels.or.th/robot หรือติดต่อ 02-6445499 ต่อ 100

You may also like...