ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาลฯ ปัตตานี
อบรมบุคลากรด้าน “เชือดสัตว์”

You may also like...