“โฮมโปร” จัดสัมมนาให้ความรู้
“คาร์บอนฟุตพริ้นท์” บุคลากร

นางสาวอรพิน  ศิริจิตเกษม     ผู้จัดการทั่วไป สายสื่อสารองค์กร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุต พริ้นท์ขององค์กรในภาคบริการ    ภายใต้โครงการ ขยายกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่3 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อผลักดันไปสู่องค์กรนำร่อง ในด้านการลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้ให้ความรู้ ณ  โฮมโปร สำนักงานใหญ่  เมื่อเร็วๆ นี้

You may also like...