พระเทพฯเสด็จวางศิลาฤกษ์
“พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” อพวช.

You may also like...