ISO–LOGISTICS AWARD16
ชูโลจิสติกส์ไทยสู่Thailand 4.0

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “ISO – LOGISTICS AWARD : 2016 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001  ประจำปี 2559   ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมความพร้อมธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยในการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  ชี้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศ ปัจจุบันมีจำนวน 21,431 ราย  มีทุนจดทะเบียนรวม 286,643  ล้านบาท มีบทบาทสร้างมูลค่าการตลาดกว่า 850,000 ล้านบาทต่อปี       

                        DSC_0144

นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่อยู่ในการสนับสนุนและส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ว่า ความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจให้บริการ    โลจิสติกส์ไทยในการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0

การให้บริการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์หมายรวมถึงธุรกิจให้บริการขนส่งและ      ขนถ่ายสินค้า  บริการคลังสินค้า  ธุรกิจตัวแทนออกของพิธีการทางศุลกากร และธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการการเก็บสินค้า การบริการให้กับธุรกิจการค้า  การผลิต การส่งออก และ  การบริการทุกประเภท

ดังนั้น ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์  จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจอื่นๆ  อันจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักประเทศที่มี “รายได้ปานกลาง”

                        DSC_0121

ปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จำนวน 21,431 ราย  มีทุนจดทะเบียนรวม 286,643  ล้านบาท  สามารถสร้างมูลค่าการตลาดกว่า 850,000 ล้านบาทต่อปี การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้   ผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้จึงเป็นภารกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนาดกลางและขนาดเล็กยังต้องพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน  ขาดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ขาดการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ และเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ส่งผลให้ธุรกิจไทยยังไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติ ซึ่งได้เปรียบด้านเงินทุนและเทคโนโลยี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จนสามารถได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2553 จนถึงปัจจุบันมีธุรกิจที่ได้การรับรองแล้วจำนวน 343 ราย

การจัดงานครั้งล่าสุดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สาธารณชน เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการตลาด รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสู่มาตรฐาน ISO  ซึ่งกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับรางวัลจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืนในระดับสากลต่อไป

You may also like...