ซีพีเอฟกวาด 111 รางวัล
ต้นแบบดูแลแรงงานดีเด่น

 

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ (กลาง) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการฟาร์มและโรงงานแปรรูปอาหารของกลุ่มธุรกิจไก่เนื้อ และฟาร์มธุรกิจสัตว์น้ำ 111 แห่ง  ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะที่เป็นสถานประกอบกิจการแบบอย่างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำหลักการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการอย่างจริงจัง

 

You may also like...