กรมโรงงานฯเล็งเลิกใช้HCFC
ผลิต “เครื่องปรับอากาศ-โฟม”

You may also like...