“สองฟากฟ้า….นภาเดียวกัน”
นิทรรศการภาพสีน้ำ อ.ไพรวัลย์

You may also like...