CPFเชิญผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยน
ความรู้ความปลอดภัยอาหาร

 

นางภัทนีย์  เล็กศรีสมพงษ์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิชาการอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เชิญ Mr.Sameer Bhariok (ที่4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค บริษัท อิแลนโค จำกัด (Animal Health Company) เข้าบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้บริหารในหัวข้อ “Antibiotics–Understanding and Communicating Responsible-Use & Global Policy Trends”  อันเป็นประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญ เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทั่วโลก

โดยมี นายนพปฎล เดชอุดม (ที่ 4 จากขวา) รองประธานสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมรับฟัง

 

You may also like...