ไทยประกันฯรับStevie Awards
‘เราจะทำแบบในหลวง’ 5 รางวัล

 

ไทยประกันชีวิตปลื้ม กวาด 12 รางวัล จากสถาบัน International Business Awards หรือ Stevie Awards ในสหรัฐอเมริกา เผยแคมเปญ “เราจะทำแบบในหลวง” สามารถคว้าได้ถึง 5 รางวัล รางวัลด้านองค์กร การบริหารจัดการยอดเยี่ยม กำกับดูแลกิจการที่ดีบนพื้นฐานบรรษัทภิบาล รวมถึงนวัตกรรมสินค้าและการตลาดที่เข้าถึงและโดนใจผู้บริโภค จนคว้ารางวัลจากแคมเปญโฆษณาชุดบุพการีที่รัก นำเสนอแบบประกันสมาร์ท ซีเนียร์ กระตุ้นบุตรหลานตระหนักถึงการดูแลและตอบแทนบุพการี และเห็นความจำเป็นต้องวางแผนการเงินและสุขภาพในอนาคต

           คุณไชยฯ(2)

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในปี 2559 ถือเป็นปีแห่งความสำเร็จ ที่บริษัทฯ สามารถคว้ารางวัล International Business Awards 2016 หรือ Stevie Awards 2016 จัดโดยสถาบัน International Business Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มากถึง 12 รางวัล และเป็นบริษัทประกันชีวิตไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

โดยเฉพาะแคมเปญ “Follow The Father หรือ เราจะทำแบบในหลวง” ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 5 รางวัล และได้รับรางวัลสูงสุดในระดับ Gold Stevie Award Winner จากการประกวด Communications Campaign Of The Year ประเภท Social Media รวมถึงรางวัล Brand Experience Of The Year ระดับ Silver Stevie Awards รางวัล Viral Marketing Campaign Of The Year ระดับ Silver Stevie Awards รางวัล Video Awards Categories ประเภทสื่อสร้างแรงบันดาลใจ ระดับ Silver Stevie Awards และรางวัล Video Awards Categories ประเภทเทคนิคการสื่อสารโดนใจ ระดับ Silver Stevie Awards

สำหรับแคมเปญ Follow The Father เป็นแคมเปญที่บริษัทฯริเริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงน้อมนำพระราชดำรัสและพระราชจริยวัตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านความกตัญญู ความใฝ่รู้ และความพอเพียง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายในลักษณะ 360 องศา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลด้านองค์กร รวมถึงนวัตกรรมสินค้าและการตลาดที่เข้าถึงและโดนใจผู้บริโภคอีกมากมาย โดยรางวัลด้านองค์กร บริษัทฯ ได้รับรางวัลในระดับ Bronze Stevie Awards สามารถคว้ามาได้จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัล Company Of The Year รางวัล Most Innovative Of The Year รางวัล Corporate Social Responsibility Program Of The Year และรางวัล Customer Service Department Of The Year อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีบนพื้นฐานบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ทั้งการเสริมสร้างความมั่นคง ความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกัน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง(Stakeholders) ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และการสร้างสรรค์โครงการเพื่อการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของแคมเปญการตลาด ไทยประกันชีวิตได้รับรางวัลจากแคมเปญโฆษณาชุดบุพการีที่รัก ซึ่งนำเสนอแบบประกันสมาร์ท ซีเนียร์ เพื่อกระตุ้นให้บุตรหลานตระหนักถึงการดูแลและตอบแทนบุพการี และเห็นความจำเป็นของการวางแผนทางการเงินและสุขภาพสำหรับอนาคต ซึ่งแคมเปญการตลาดดังกล่าว ถือเป็นการสื่อสารแบบบูรณาการ ทั้งในแง่การสร้างแบรนด์และการตลาด ที่มีผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Communications Campaign Of The Year ประเภท Consumer Product และรางวัล Marketing Campaign Of The Year ภาคธุรกิจประกันชีวิต ในระดับ Bronze Stevie Awards ทั้งสองประเภท

ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ โดย Facebook Fanpage ไทยประกันชีวิต ได้รับรางวัล Best Facebook Fanpage ระดับ Silver Stevie Awards จากการที่บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ทั้งสินค้า บริการ การให้ข้อมูลและตอบคำถาม รวมถึงการเชิญชวนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความเป็นมืออาชีพ ส่งผลให้มียอดไลค์และสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ไทยประกันชีวิต ในฐานะองค์กรที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคม ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขอน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ขณะเดียวกันยังกระตุ้นให้คนไทยไม่เพียงแต่รักและเทิดทูนพระองค์เท่านั้น หากแต่ควรเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอีกด้วย” นายไชยกล่าว

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ทั้งสินค้า บริการ ที่มากกว่าการประกันชีวิต เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา รวมถึงเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการทำความดี ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต อันนำไปสู่การได้รับรางวัลต่างๆ มากมายทั้งระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและสะท้อนความสำเร็จ ในการก้าวสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำในใจของลูกค้า หรือ Iconic Brand อันเป็นเป้าหมายของแบรนด์ไทยประกันชีวิต

You may also like...