อิตัลไทย-3พันธมิตรตามรอยพ่อ
เทปูนสร้างฝายชะลอน้ำ จ.ชัยภูมิ

บริษัทอิตัลไทย วิศวกรรม จำกัดได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และเอกชนทั้ง บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัดในกลุ่มเอ็กโกและบริษัทโกลด์วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดร่วมเทปูนสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิบริเวณรอยต่อระหว่างตำบลซับใหญ่ (บ้านซับห่างหมู่ 9) และตำบลตะโกทอง (บ้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ 10) จำนวน 2 ฝายใน“โครงการสร้างฝายชะลอน้า สร้างความชุ่มชื้นสู่ดิน เพิ่มความยั่งยืนสู่ชุมชนเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคของชาวบ้านในพื้นที่ตั้งของโครงการฯ

nn3

nn2

เนื่องด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่รอบโครงการฯ มีการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และยังมีความแห้งแล้งจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่โดยรอบของโครงการชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ส่วนมากทำการเกษตรเป็นหลัก จึงได้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำขึ้น เพื่อเป็นการชะลอน้ำไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ดินเกิดการอุ้มน้ำ ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีพื้นที่มีความชุ่มชื้น และส่งผลดีต่อบริเวณโดยรอบซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวย จนเกิดความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ

nn4

อีกทั้งเป็นความตั้งใจของ ITE หนึ่งในบริษัทของคนไทยที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเกิดความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างแหล่งอาหารสำหรับการเลี้ยงปลาในอนาคตให้ชุมชนได้มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดฤดูกาล พร้อมสร้างโอกาสการรับรู้ต่อประชาชนให้สัมผัสได้ถึงความสำคัญของป่าและน้ำอย่างยั่งยืน

You may also like...