100 ปี ภาควิชาสูติ-นรีฯ ศิริราช
ผ่าตัดฟรี 100 รายตอบแทนสังคม

ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และ รพ.ศิริราชจัด “โครงการ 100 ปี สูติฯ ศิริราช ผ่าตัดฟรี 100 ราย (CSR)”  เพื่อเป็นการตอบแทนแก่สังคมและช่วยเหลือผู้ป่วยนรีเวชที่ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล หรือมีข้อจำกัดในการ   ขอสิทธิการรักษาจากต้นสังกัดระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือระบบประกันสังคม ไม่สามารถรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลได้  ส่งผลให้ผู้ป่วยขาดความต่อเนื่องในการรักษาพยาบาล  ให้หายจากโรค มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวันราชการ เวลา 08.00-15.00 น. ที่ อ.นพ. บุญเลิศ  วิริยะภาค ประสานงานโครงการฯ  โทร. 0 2419 4614

โดยแพทย์จะให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคทางนรีเวชที่ไม่เป็นโรคมะเร็ง และต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้องหรือทางช่องคลอด การผ่าตัดปีกมดลูกและรังไข่การผ่าตัดซ่อมแซมกระบังลมหย่อน การผ่าตัดปากมดลูกรูปกรวย และการผ่าตัดเลาะพังผืดในอุ้งเชิงกราน
สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าโครงการฯ  มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนครบจำนวน 100 ราย วิธีดำเนินการเริ่มจากพิจารณาคัดเลือกจากผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ หน่วยตรวจโรคนรีเวชวิทยา ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 3 รพ.ศิริราช  โดยแพทย์ผู้ตรวจรักษาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และข้อบ่งชี้เฉพาะโรคของผู้ป่วยแต่ละรายที่จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลศิริราช
 

You may also like...