สวทช.-9 มทร.ปั้นบุคลากรมืออาชีพ
รองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่ EECi

You may also like...