พม.MOUกสทช.เพิ่มโอกาสคนพิการ
เข้าถึงระบบโทรคมนาคมอัตราพิเศษ

 

รมว.พม. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล คนพิการ เพื่อการเข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมี พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารสำนักงาน กสทช. คณะกรรมการ กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)กล่าวว่า เนื่องด้วยสำนักงาน กสทช. ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz และ 900 MHz โดยมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการพิเศษสำหรับคนพิการ โดยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำระบบและบริหารจัดการการลงทะเบียน เพื่อกำหนดสิทธิการเปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ ภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz และ 900 MHz

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ (พก.) จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน กสทช. และเห็นชอบในการร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ เรื่อง “การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลคนพิการ เพื่อการเข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการของประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กสทช.

และสร้างเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวก การลงทะเบียนขอใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ และป้องกันการแอบอ้างสิทธิและความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการขอใช้สิทธิการใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องเข้าถึงระบบฐานข้อมูลคนพิการ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ สาระสำคัญในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าวนี้ เพื่อกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และสำนักงาน กสทช. เข้าใจและยอมรับร่วมกัน ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนพิการระหว่าง พก. และสำนักงาน กสทช. อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินการภายใต้โครงการจัดทำระบบและบริหารจัดการการลงทะเบียน เพื่อกำหนดสิทธิการเปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ ภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz นอกจากนี้การเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการที่จำเป็นของ พก. มายังสำนักงาน กสทช. ในรูปแบบ Web service โดยดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลของคนพิการ และข้อมูลของผู้ดูแลคนพิการ เป็นต้น

“สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังตมฯ กับสำนักงาน กสทช. ในการดำเนินงานระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลคนพิการกับระบบโทรคมนาคม ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันการขึ้นทะเบียนคนพิการเข้าสู่ระบบ ที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อน และยังให้สิทธิพิเศษกับคนพิการในการเปิดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนพิการอย่างมาก ทำให้เกิดเอกภาพและบูรณาการในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการในการเข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

You may also like...