‘เซนเซอร์ตรวจวัณโรคดื้อยา’ เด็กไทย
แชมป์โครงงานวิทย์เยาวชนอาเซียน3

You may also like...