“ดร.สุวิทย์” รมต.วิทย์ ตรวจเยี่ยม
มอบนโยบายหนุนวว. Thailand 4.0

 

รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่ Thailand 4.0 ให้แก่  วว.  โดยมี พลเอกถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ประธานกรรมการบริหาร วว. คณะกรรมการบริหาร ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ  ณ สำนักงานวว. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ชี้วว.ต้องมุ่งทำงานด้านการเกษตร โอทอป และชุมชน เพื่อเป็นเสาหลักพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบนโยบายแก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดยกล่าวว่า วว.ต้องเป็นเสาหลักในการตอบโจทย์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม…ต้องเป็น Everything in Something โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 3 มิติหลักคือ ด้านการเกษตร โอทอป และชุมชน โดยผสานความร่วมมือบูรณาการดำเนินงานกับกรมพัฒนาชุมชน บริษัทประชารัฐสามัคคี และหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด Thailand 4.0 ที่ว่า เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 


ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของ วว. ได้แก่ งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา/เวชสำอางจากสมุนไพร งานวิจัยนวัตกรรมอาหารสุขภาพ งานพัฒนาออกแบบนวัตกรรมอาหาร ได้แก่ เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม โครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI for Smart Agriculture : SSA) และโครงการ “ยืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก” โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา

โครงการพัฒนาต้นแบบยานพาหนะขนถ่ายระบบนำทางอัตโนมัติ (Development of Automatic guided vehicle machine system (AGVs) โครงการวิจัยการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม งานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมตรวจเยี่ยมโรงงานนำร่องผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งและเครื่องดื่ม ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมโพรไบโอติกและพรีไบโอติก รวมทั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง

You may also like...