เกษตรฯร่วมใจ11องค์กรชวนปลูกป่า
สร้างความชื้นตามศาสตร์พระราชา

 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดทำโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ที่ทุกฝ่ายตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน้ำ พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริไปเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ทำให้ป่าต้นน้ำได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการเร่งขยายพันธุ์กล้าไม้ให้กลายเป็นสภาพป่าธรรมชาติ ตั้งเป้าปลูก 1 ล้านต้น พร้อมเปิดตัวแอปฯ “Collector for ArcGIS” สำหรับผู้ปลูกต้นไม้ใช้ติดตามผลงานของตัวเอง

 

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10 และเป็นการน้อมนำแนวคิด “สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ สืบสานศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มากขึ้น เพื่อช่วยในการเพิ่มโอกาสให้เกิดฝน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติการฝนหลวงให้ประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้นและ  มีการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมกับการสร้างผืนป่าให้เกิดความชุ่มชื้นเพื่อเป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนการปลูกป่าไม้ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และไม้ยืนต้น บริเวณหัวไร่ปลายนา และยังเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าในการดำรงชีวิต การใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน ที่สำคัญโครงการนี้เป็นการฟื้นฟูทาให้ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศได้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม

การดำเนินการในโครงการฯ แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

– กิจกรรมพิธีเปิด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้น   ณ บริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และกิจกรรมการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง 5 ภูมิภาค

การโปรยเมล็ดพันธุ์มีพื้นเป้าหมายดังนี้คือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โปรยในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (ลุ่มน้ำแม่งัด แม่กวง) พื้นที่ 900 ไร่ มีเมล็ดมะค่าโมง มะขามป้อม สมอภิเภกและสัก ,ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จ. นครสวรรค์ ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ 2,000 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์สาธร สีเสียดและพฤกษ์และพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พื้นที่ 1,500 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ไผ่รวก  แดง มะค่าโมง ประดู่และแดง ,

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก จ.ระยอง มีพื้นที่เป้าหมายโปรยเมล็ดพันธุ์อยู่ที่ อุทยานแห่งชาติตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พื้นที่ 6,900 ไร่ มีเมล็ดมะค่าโมง ประดู่และแดง,ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พื้นที่ 3,100 ไร่ โปรยเมล็ดพันธุ์มะค่าแต้และมะขามป้อม และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานีปฏิบัติการที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ 500 ไร่และอุทยานแห่งชาติไทยประจันต์ พื้นที่ 100 ไร่ โปรยเมล็ดมะค่าโมง ประดู่และมะขามป้อมป่า รวมพื้นที่โปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศทั่วประเทศ 15,000 ไร่ ชนิดเมล็ดพันธุ์ 11 ชนิด รวม 2,000 กิโลกรัม

– กิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้น ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2561 โดยเป็นการปลูกป่าไม้ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และการปลูกไม้โตเร็วตามหัวไร่ปลายนาร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน เช่น ศูนย์ปฏิบัติงานฝนหลวง โรงเรียน อาสาสมัครฝนหลวง เป็นต้น โดยตั้งเป้าปลูกให้ได้ 1 ล้านต้น

– กิจกรรมการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 ซึ่งดำเนินการไปพร้อมกับการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน โดยเลือกพื้นที่การโปรยเมล็ดพันธุ์ในบริเวณ ป่าเสื่อมโทรมและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

นอกจากนี้ กิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังได้จัดทำApplication ระบบติดตามการปลูกต้นไม้ “Collector for ArcGIS” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ IOS และ Android เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามดูผลการปลูกไม้ของตนเองได้

ทั้งนี้ประชาชนและเกษตรกรสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง www.royalrain.go.th เพจ Facebook  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการรายงานข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 

ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก-เฟซบุ๊ค-กรมฝนหลวงและการบินเกษตร(https://www.facebook.com/Rainmaking.royal/)

You may also like...