วช.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

You may also like...