“วิเชฐ” มอบประกาศนียบัตร
ปิดหลักสูตรผู้นำ-นำเปลี่ยนแปลง

 

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานคณะกรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสัมมาชีพ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ โดยมีนางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสัมมาชีพ, นายผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ, ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ร่วมในพิธี ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

You may also like...