แพทยสภา ยกย่อง-เชิดชูเกียรติ
ผู้ทรงคุณวุฒิวช. “หมอต้นแบบ”

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ที่ปรึกษาแพทยสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ แพทย์ต้นแบบแพทยสภา ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี แพทยสภา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากวช.ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายท่านด้วยกัน

คณะแพทยสภา ได้มีการสรรหาแพทย์ต้นแบบที่ทำความดีมีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้รางวัลและชมเชยแก่แพทย์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นต่อไป โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและอดีตเลขาธิการวช. และศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้แพทยสภาได้มอบรางวัลและเชิดชูเกียรติยกย่องแพทย์ต้นแบบ จากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในปีนี้จำนวน ๒๕ ท่าน ที่มีความสามารถในเชิงวิชาการ บริหาร วิจัย นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรมหรือมีความกล้าหาญเสียสละ อันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเป็นแบบอย่าง และเกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์และประชาชนทั่วไป

 ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบให้ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน ในพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ แพทย์ต้นแบบแพทยสภา ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

You may also like...