พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
เสด็จประทานรางวัล “ประชาบดี”

You may also like...