วช.พาสื่อชมวิจัยโครงการท้าทายไทย
‘ปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับ’ โคราช

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น โครงการสื่อมวลชนสัญจร เรื่อง “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ : อาหารปลอดภัย  ปลาปลอดพยาธิ” ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่สาธารณชนได้รับทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วช. ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยการทำกิจกรรมและส่งเสริมการวิจัย โครงการท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Grand Challenges Thailand : Fluke Free Thailand) แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว และคณะ แห่งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบครบวงจรให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ๑ จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร และจังหวัดแพร่ โดยคณะนักวิจัยได้ทำการศึกษาวิจัย ทั้งหมด ๑๑ โครงการ โครงการท้าทายไทยเป็นความร่วมมือระหว่าง วช. และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ หรือ คอบช. ที่เริ่มให้การสนับสนุนโครงการวิจัยประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีแบบครบวงจร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ นักวิจัยในโครงการวิจัยท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ หัวหน้าโครงการ อาหารปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิ กล่าวว่า ได้ทำการสำรวจการติดเชื้อตัวอ่อนระยะติดต่อในปลาวงศ์ตะเพียนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มปลาร้าปลอดพยาธิและทำต้นแบบฟาร์มปลาตะเพียนปลอดพยาธิ รวมถึงพัฒนาแนวทางการทำปลาร้าปลาส้มให้ถูกสุขอนามัย

โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานแม่เตี้ย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และความร่วมมือกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จนได้ผลิตภัณฑ์ปลาร้าปลาส้มพร้อมรับประทานในแบบต่างๆ เช่น ปลาส้มทอด ปลาส้มก้อน ลาบปลาส้มก้อน แบบพร้อมรับประทานได้สะดวก โดยใช้ไมโครเวป อุ่นอาหาร ที่ปรุงสำเร็จ ทั้งแบบแช่เย็นและแข็ง โดยใช้ความหนาของปลาในแบบต่าง ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการอุ่นและรสชาติของอาหาร และยังรักษาคุณค่าอาหารให้ถูกหลักโภชนาการได้เป็นอย่างดี  

ทั้งนี้นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลงานวิจัยจากโครงการท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ : อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ ณ โรงงานปลาส้มแม่เตี้ย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มปลาร้าปลอดพยาธิ และพัฒนาแนวทางการทำปลาร้าปลาส้มให้ถูกสุขอนามัย เพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับแก่ผู้บริโภค อันจะนำไปสู่โรคมะเร็งในท่อน้ำดี ซึ่งเป็นโรคหนึ่งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตในลำดับต้นๆ โดยเฉพาะประชากรในภาคอีสาน โดยมี ศ.สพญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว และผศ.ดร.รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรยายให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน

You may also like...