ทบ.-วช.ขยายผลงานวิจัยสู่ชุมชน
ตามมติครม. ณ ศูนย์เรียนรู้ มทบ. 24

 

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีมติให้กองทัพบกและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มอบของขวัญปีใหม่ ปีพ.ศ.2562 แก่ประชาชน โดยการขยายผลองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพบก ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดย พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก และดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเปิดกิจกรรมขยายผลครั้งที่2 โดยมีพล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มณฑลทหารบกที่ 24 กองทัพภาคที่ 2 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

โดยองค์ความรู้ตามความต้องการของพื้นที่ ได้แก่เรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง” โดยรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดาและทีม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจากวช. ภายใต้แผนงาน Research for Community มีเป้าหมายในการสร้างอาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตและเสริมรายได้ แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

 

You may also like...