กนอ.-กฟผ.ศึกษาเมืองอัจฉริยะพลังงาน
ยกประสิทธิภาพคุมพลังงานนิคมฯอีอีซี

Print Friendly, PDF & Email

 

กนอ.ลงนาม กฟผ.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานเล็งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในอีอีซี ต้นแบบพัฒนาระบบการให้บริการพลังงานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานคาดศึกษาแล้วเสร็จต้นปี 2563

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่าวันนี้ (5มีนาคม2562) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการศึกษาและพัฒนา Smart City ด้านพลังงาน เพื่อร่วมกันในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 4.0 ในรูปแบบ Smart City โดยพัฒนารูปแบบธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมถือเป็นการยกระดับการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2563

สำหรับกรอบความร่วมมือในครั้งนี้กนอ.จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพื้นที่ และ กฟผ.จะร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในด้านพลังงาน (Energy Digital Platform) เช่น การบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Management System) การบริหารจัดการโหลด (Demand Response) การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) การบริหารจัดการรถยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric Vehicle) มาประยุกต์ใช้ในนิคมอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตามความร่วมมือนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเป็นการร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา Smart City ในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่อีอีซีให้มีความทันสมัยมากขึ้น และร่วมกันพัฒนารูปแบบธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน ตลอดจนการผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการด้านต้นทุนการใช้พลังงานให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ กนอ.และเป็นไปตามนโยบายThailand4.0 เพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเกิดความยั่งยืนภายในประเทศต่อไป

You may also like...