บ้านสองแคว “สร้างคน-อาชีพ-รายได้”
ให้สตรี-เด็กผู้เสียหายจากค้ามนุษย์

You may also like...