สิ้น ‘พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์’
ปธ.องคมนตรี-รัฐบุรุษ วัย98ปี

 

ช่วงเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นข่าวเศร้าของเมืองไทยอีกอย่างหนึ่ง เมื่อมีรายงาน พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรม ณ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ สิริอายุรวม 98 ปี

ทั้งนี้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463  ที่ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  เป็นบุตรของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) และนางวินิจทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์)  เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน

ช่วงเย็นได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม

เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบ ทั่วกันว่า ตามที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจาก ระบบหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙ นาฬิกา ๙ นาที สิริอายุ ๙๙ ปี นั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความโทมนัสยิ่ง ด้วยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยอุตสาหะและจงรักภักดี มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก นายกรัฐมนตรี องคมนตรี รัฐบุรุษ และประธานองคมนตรี ทั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้สาเร็จราชการ แทนพระองค์ และประธานองคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบัน เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้สนิท นับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศกุดั่นน้อย ฉัตรเครื่อง ตั้งประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะประโคมเวลา พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพอยู่ใน พระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด ๗ คืน (ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง วันอาทิตย์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)

วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘ นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง วางที่หน้าโกศศพ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันอาทิตย์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน ในวาระครบ ๗ วันและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้

– ๑๕ วัน (วันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

– ๕๐ วัน (วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

– ๑๐๐ วัน (วันอังคาร ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒)

ส่วนกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไปในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก เป็นเวลา ๒๑ วัน นับตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันจันทร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เว้นวันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก-http://www.finearts.go.th-

https://www.songkhlatoday.com/content/9683/

You may also like...