กรมอาเซียน กต.ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนรร.บ้านอากาศ จ.สกลนคร

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารมว.ต่างประเทศ เป็นประธาน

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ​เดินหน้าส่งมอบห้องสมุดอาเซียน​ รร.บ้านอากาศ จ.สกลนคร เปิดโลกทัศน์ เยาวชนไทยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน      1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ  ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน

นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

จนถึงปี 2561 กรมอาเซียนได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 44 แห่ง ใน 44 จังหวัด โดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ และสำหรับปี 2562 นี้ ได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก 8 แห่ง รวมเป็น 52 แห่ง เท่ากับอายุของการก่อตั้งอาเซียนในปี 2562 นี้ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และมี นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายอภิชัย  ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร นายคณุตม แสนอาจ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย และนายสุวัฒน์ มานิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมงาน

ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงรำอาเซียนร่วมใจ นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงเรียน และในโอกาสเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนได้จัดซุ้มเกมส์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนครแห่งนี้ เป็นโรงเรียนแห่งที่ 48 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

You may also like...