ไทยตรวจทางห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโควิด-19 ตรวจหาสารพันธุกรรม แล้ว 652,089 ตัวอย่าง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)รายงานว่า​ ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 652,089 ตัวอย่าง คิดเป็น 9,791 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

▶️ ในระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 22,271 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

You may also like...