ไทยตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 แล้วเฉียด 7.5 แสน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 749,213 ตัวอย่าง คิดเป็น 11,249 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

▶️ ในระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 31,399 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 191 ห้องปฏิบัติการ

You may also like...