พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์” เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

You may also like...