อว.จับมือ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎสร้าง “วิศวกรสังคม” ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบทุนวิจัย 750,000 แสน/แห่ง สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ชุมชน

You may also like...