ครม.เคาะกรอบงบฯกองทุนส่งเสริม ววน. 24,400 ลบ. ใช้ระบบ BLOCKGRANTS – MUTIYEAR กระจายอำนาจหน่วยงานในระบบ ววน.

You may also like...