กสว. เห็นชอบ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย-นวัตกรรม 66 – 70 วางกรอบชัด พัฒนาประเทศ

You may also like...