วธ. นำเทียนพรรษาไปถวายพระอารามหลวง 10 วัด ชวนชาวพุทธรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข

You may also like...