ปส. เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า
พร้อมรับมือวัสดุนิวเคลียร์-รังสี

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดคอร์ส ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนหน้า เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานตามชายแดน เจ้าหน้าที่ประจำด่านศุลกากร การท่าเรือและด้านขนส่งทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศหวังเพิ่มศักยภาพการพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี รวมทั้งพร้อมรับมือต่อสถานการณ์การตรวจวัสดุนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพ


ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปีนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่อาเซียนอย่างจริงจัง ทำให้มีการเปิดการค้าเสรีและการเข้าออกระหว่างประเทศได้ง่ายมากขึ้น และอาจนำมาสู่การลักลอบขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีผ่านเส้นทางตามด่านระหว่างประเทศต่างๆเข้ามาในประเทศได้ทุกเมื่อ หรือส่งผ่านไปยังประเทศอื่น ทำให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในส่วนหน้าได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานตามชายแดน เจ้าหน้าที่ประจำตามด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ เจ้าหน้าที่การข่าวและความมั่นคง เจ้าหน้าที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ รวมทั้งการขนส่งทางไปรษณีย์ มีความเสี่ยงหากพบเจอวัสดุนิวเคลียร์และรังสี

 

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งฝึกภาคปฏิบัติในการจำลองสถานการณ์ในการตรวจวัดและพิสูจน์วัสดุที่เกี่ยวกับรังสีให้กับบุคลากรดังกล่าว ปส.จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี” ระหว่างวันที่ ๑5 – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

 

โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งให้มีการฝึกซ้อมการเผชิญสถานการณ์ตรวจพบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้าง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกวิธีเมื่อพบเหตุการณ์ฉุกเฉินทางรังสี และนำไปปรับใช้กับหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

You may also like...