มธ.-โฮริบะเปิด “ศูนย์วิจัยวัสดุ”
เสริมแกร่งวิจัยยกระดับวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จับมือ บริษัท โฮริบะ (ไซเอนติฟิกส์) จำกัด เปิดตัว “ศูนย์วิจัยด้านวัสดุ” (Materials Research Center) ที่ทันสมัยที่สุดในสถานศึกษาเพื่่อพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของการศึกษาไทยทั้งนี้ ศูนย์วิจัยทางวัสดุ พร้อมเปิดให้บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท โฮริบะ (ไซเอนติฟิกส์) จำกัดจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยด้านวัสดุ” (Materials Research Center) โดยเป็นศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษาด้านวัสดุ ทั้งในวัสดุที่เป็นโลหะ เซรามิกและโพลิเมอร์ ตลอดจนให้บริการวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ เช่นการวิเคราะห์ขนาดอนุภาค การหาค่าศักย์ไฟฟ้าบนพื้นผิววัสดุการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลายประเภทได้แก่ อุตสาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยศูนย์วิจัยดังกล่าวถือว่าเป็นศูนย์วิจัยทางวัสดุที่มีความทันสมัยที่สุดในสถานศึกษาของประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้ตั้งเป้าหมายสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับบริษัท โฮริบะ (ไซเอนติฟิกส์) จำกัด ในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในระดับการวิเคราะห์ขั้นสูง ทั้งในเชิงเทคนิคการวิเคราะห์และการพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเฉพาะด้านการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสูงซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในด้านวิชาการและมาตรฐานสากลและถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวถึงผู้ใช้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ บริษัท โฮริบะ (ไซเอนติฟิกส์) จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เปิดตัวศูนย์วิจัยด้านวัสดุ ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท โฮริบะ (ไซเอนติฟิกส์) จำกัด” ณอาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 2090 หรือเว็บไซต์ http://www.sci.tu.ac.th

You may also like...