วช.-สธ.ลงนามความร่วมมือ
วิจัยระบบโลจิสติกส์สาธารณสุข

 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และนายอำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุขสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย

โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และศาสตราจารย์กิติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. กล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนาม ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

 mou3

mou2

You may also like...