เสวนา”ถอดรหัส Thailand 4.0″
แข่งด้วยสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม

 

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เสวนา “ถอดรหัส Thailand 4.0” สร้างความได้เปรียบการแข่งขันด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มี ศ.กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการ

4.1

 ณ งานวันนักประดิษฐ์ 2560 ศูนย์ฯไบเทค บางนา

4.00

 

 

You may also like...