นักวิจัยแนะจัดตั้ง “กองทุนน้ำ”
แบ่งสรรปันส่วนอย่างเป็นธรรม

You may also like...