สาขาวิชาสื่อดิจิทัล STC เจ๋ง
รองชนะเลิศอันดับ1 แข่งหนังสั้น

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในกิจกรรมประกวดหนังสั้น โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” โดยได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ    โดย รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ที่ 4 จากขวา) พันตำรวจเอกสามารถ ตู้จินดา ที่ปรึกษาสำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์(ที่ 3 จากขวา) อาจารย์อมร เหรียญทักษิณายัน หัวหน้าสาขาวิชาสื่อดิจิทัล (ที่ 2 จากขวา) และอาจารย์สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเมื่อเร็วๆ นี้

You may also like...